Bình Tĩnh – Chương 3

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3

Thật ra B cũng như A và O, họ chiếm được vị trí nên có trong Bách Khoa, được liệt kê đủ ý nghĩa, đặc trưng giới tính và sinh sản.

Continue reading “Bình Tĩnh – Chương 3”