Đường Phong Chi Thừa Càn – Phiên ngoại 1

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

Phiên ngoại 1. Một mối tương tư

.

Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm dù giấy dầu, chầm chậm bước trên đường.

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Phiên ngoại 1”