Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 50

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (4)

.

Từ Trụ nhớ lại vừa rồi Dương Phi nhắc đến “kim thoa”, bèn lên tiếng hỏi, “Ngươi sẽ làm vậy sao?”

 

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 50”