Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

15.  Hội Du Viên

.

Thái Tông Đế hạ chỉ, Trung Thu sắp đến, Phi tần Hậu cung cùng các Hoàng tử Công chúa du viên thưởng hoa.

Continue reading “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15”