[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Vô Hoan Thành

Bắc Thục Dã Sử

– Vô Hoan Thành –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 故人叹/Cố nhân thán

Singer: 吴琼/Ngô Quỳnh/Wu Qiong

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply