[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Nhị Vương

Bắc Thục Dã Sử

– Nhị Vương –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 般若波罗蜜/Bát Nhã Ba La Mật

Singer: 陈晓东/Trần Hiểu Đông/Chen Xiaodong

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply