[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Liên Thành

Bắc Thục Dã Sử

– Liên Thành –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 兰若词/Lan Nhã Từ

Singer: 小爱/Tiểu Ái/Xiao Ai

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply