[MV] [Bắc Thục Dã Sử] Ba Lá Thư Tình của Dịch Tướng Quân

Bắc Thục Dã Sử

– Ba Lá Thư Tình của Dịch Tướng Quân –

.

Editor: Nizhuan de Qiao

BGM: 放弃/Từ bỏ

Singer: 杨洋/Dương Dương

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: tudou

.

.

.

Download

.

.

.

Leave a Reply