Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 2

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 2

Kỵ lữ hành dịch đoạn hồng trung quy

(Lãng du đã lâu cuối cùng nhạn trở về)

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 2”