Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 7

Tạo hóa lai thị không ngôn khứ tuyệt tung

(Vận mệnh định sẵn đến là dối trá đi là vĩnh viễn)

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7”