Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 3

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 3

Vu hạo ca cuồng nhiệt chi tế trung hàn

(Giá lạnh trong tiếng ca rực cháy)

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 3”