Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 2

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 2

Hoạn hải phù trầm tha nhân giá y thường

(Chìm nổi trong chốn quan trường chỉ đạt được hư vô)

Continue reading “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 2”