Quyết Chiến Phong Vân_Chương 24

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 24

    Hách Liên Xuân Thủy tay cầm ngân thương đi vòng quanh phòng, tên Cố Tích Triều này dạy cái gì không dạy, lại muốn dạy cái này, lần này thì tốt rồi, ngay cả Tức Hồng Lệ cũng muốn theo.

Continue reading “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 24”